Actueel

Actueel

Geert Diemer

Katwijk wordt fiets veiliger

  • Geschreven door Geert Diemer
Veiligheid op de fietsRecent stelde de gemeenteraad een plan vast om het verkeer veiliger te maken. Het bleek dat in Katwijk veel meer gefietst wordt dan in andere gemeenten. En dat er mede daardoor meer ongelukken gebeuren met fietsers en bromfietsers dan in andere gemeenten.

Het is goed voor het milieu en onze gezondheid als we veel fietsen en wandelen. Daarom zijn voor GemeenteBelangen de fietser en voetganger belangrijker dan de auto en vragen wij extra aandacht voor hun veiligheid.

Wat gaat de gemeente doen? Veel fietsongevallen hebben te maken met de voorrangsregels, op kruispunten en op rotondes. Katwijk geeft op rotondes voorrang aan auto’s maar omringende gemeenten zetten juist fietsers in de voorrang. Zal het aantal fiets- en bromfietsongevallen afnemen als Katwijk de regels overneemt van de buurgemeenten? Dat gaat de GB wethouder nu onderzoeken.

Verder blijft de gemeente twee keer per jaar overleggen met de Fietsersbond en met Veilig Verkeer Nederland. Ook blijft de gemeente hen subsidies geven voor E-bike trainingen, campagnes over verlichting en cursussen scootmobiel rijden.

Veel inwoners geven aan dat ze ongelukkig zijn met de herinrichting van de Brouwersstraat, het Bosplein, de Hoofdstraat en het kruispunt bij de afrit van de N206 richting Hoorneslaan. De gemeente bevestigt dat de herinrichting te weinig duidelijk maakt wat van de gebruikers wordt verwacht. Zo wordt van de vrachtwagenchauffeurs in de Brouwerstraat verwacht dat zij uit zichzelf meer afstand houden tot de fietsers. Dat geeft fietsers een veiliger gevoel. Maar de vrachtwagens rijden vaak vlak achter de fietsers. De gemeente zal deze verwachting beter moeten communiceren, bijvoorbeeld met borden.

GB zal als groen- en fietsvriendelijke partij opletten of het aantal geregistreerde ongevallen daalt en de inwoners zich veiliger gaan voelen.

Amy Guijt

Diensttijd doet jongeren tekort

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week diende CDA, Durf, CU en fractie Smits een motie in om het college te vragen een voorstel te doen voor het inzetten van de maatschappelijke diensttijd in Katwijk. Het doel van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren tussen de 14 en 27 jaar iets nieuws leren, iets doen voor een ander & nieuwe mensen leren kennen. Eigenlijk dus een stage, vrijwilligerswerk of welzijnswerk in een nieuw verzonnen jasje. Maar is het nodig dat wij als overheid onze jongeren aan hun handje meenemen om ze maatschappelijk betrokken te maken?

Vrijwilligerswerk in Helmond

De maatschappelijke diensttijd suggereert dat jongeren zich momenteel onvoldoende inzetten voor de samenleving. In de betogen van de voorstanders klonken argumenten als het creëren van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustwording & een opstapje naar het echte werk. Er werd in de bijna 10 uur durende vergadering eindeloos gesproken over de toekomst van Katwijk. Het vertrouwen in deze toekomst. Maar waar is het vertrouwen in de toekomstige generatie?

GemeenteBelangen vindt dat deze maatschappelijke diensttijd echt niet nodig is om jongeren te laten bijdragen aan de samenleving. Meer dan de helft van de jongeren (51%) doet vrijwilligerswerk, scholieren hebben stage verplichtingen & veel studenten moeten dankzij het leenstelsel hard werken om hun studie te betalen.

Onze jongeren staan dus behoorlijk in de maatschappij. Opmerkelijk detail is dat landelijke partijen als CDA en CU vaak beschikken over een jongerenafdeling. Jongeren die zich stuk voor stuk nu al inzetten voor het maatschappelijk belang. Is dit niet voldoende? En dan hebben we het nog niet eens over jongeren die bijdragen in jongerenpanels, sportclubs of welzijnswerk. Daarnaast leidt het invoeren van de maatschappelijke diensttijd tot een verhoging van de druk op jongeren. Recente rapporten van het RIVM en SER bevestigen; de mentale druk op onze jongeren is hoog!

Dusdanig zelfs dat dit tot gezondheidsklachten kan lijden. GemeenteBelangen vindt het onnodig om vanuit de overheid nòg een extra taak te creëren om deze druk te vergroten. Onze jongeren hoeven niet aan het handje meegenomen te worden om maatschappelijk betrokken te worden. Zichtbaarheid, meer participatie mogelijkheden en waardering voor al deze jongeren die zich inzetten voor ons Katwijk daar is GemeenteBelangen wel voor! Als je jongeren écht wil betrekken, praat dan vaker met hen.

Maak beleid mét jongeren in plaats van óver jongeren. De frisse blik die jongeren kunnen hebben kan ons als politici, wethouders en beleidsmakers soms meer brengen dan we op voorhand denken.

René Slootweg

Algemene Beschouwingen 2020: Meer groen, moeten we ook doen

  • Geschreven door René Slootweg

Ondanks de grote opgave en de nodige bezuinigingen is het college er in geslaagd om de begroting sluitend te krijgen. Dat is positief. Echter blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Uit gesprekken die GB voerde met inwoners hebben wij onze belangrijkste aandachtspunten voor de begroting van dit jaar opgesteld.

copy GB AB 2020 foto DKP

Groen boven steen
Protestboeren, klimaatstakers, stikstofnormen.. Huidige beleidsregels omtrent deze onderwerpen kunnen rekenen op flinke voor én tegenstand. Verschillende overheden zijn hard op zoek naar maatregelen om stikstof te verminderen, het klimaat te verbeteren of nieuwe milieu-eisen in te voeren. Maar ondertussen wil men wel net zo hard doorgaan met bouwen. En dat bouwen gaat vaak ten kosten van onze natuur. GB is van mening dat we niet langer door kunnen gaan met groen vervangen door steen. Al jarenlang strijden wij voor meer groen in onze gemeente. Wat ons betreft wordt er in de Mient kooltuin, de Kwakelwei en aan het Valkenburgs meer dan ook niet gebouwd. Deze gebieden moeten beschikbaar blijven voor (recreatief) groen!

Het is zonde dat het groenbudget vermindert. Gelukkig zijn sommige bezuinigingen positief, zoals €20.000,- minder budget voor bomenkap. Daarnaast worden er steeds vaker groene keuzes gemaakt, zo werd er dankzij GB onlangs nog gekozen voor een extra groenstrook op de nieuwe Julianabrug. Ook zijn er in 2018 eindelijk meer bomen geplant dan gekapt! Dat de bloeiende bloembakken (hanging baskets) die in de hele gemeente hangen sneuvelen betreuren we nog steeds. Het was een initiatief van GB en we hopen met de positieve septembercirculaire dat de baskets in 2021 toch behouden kunnen worden.
Om mensen te stimuleren hun eigen woning, schuur of bedrijf te vergroenen dient GB een motie in om subsidies in te voeren op het creëren van groene daken. In veel andere gemeente is het al mogelijk om een groen sedum (vetplantjes) dak aan te leggen met gemeentelijke subsidie. Dit is niet alleen leuk voor het omgevingszicht maar draagt ook bij aan waterretentie, luchtzuivering, warmteregulatie, energiebesparing en biodiversiteit.

Bouwen voor de Katwijker
Omtrent wonen ligt er een behoorlijke opgave. Onlangs stelde GB het college nog vragen over de situatie in de hoornes, waar 81 sociale huurwoningen worden gesloopt maar herbouw voorlopig uitblijft. Onwenselijk vindt GB. Katwijkers willen graag in eigen dorp blijven maar met het huidige woningtekort is dat lastig. De komende jaren zullen er 5000 woningen gebouwd worden op projectlocatie Valkenburg. Dat zou toch voldoende moeten zijn om aan de groeiende vraag te voldoen?

De verwachting is helaas dat er maar 30% van deze woningen naar Katwijkers gaat, de rest zal gekocht worden door mensen van buitenaf. Dit komt onder andere omdat de woningen die gebouwd worden te duur zijn voor de gemiddelde Katwijker. Men verdient te weinig voor een goede hypotheek en verdient te veel voor een sociale huurwoning. GB vindt dat de focus moet op het bouwen van woningen die onze eigen inwoners ook daadwerkelijk kunnen kopen of huren, anders schieten we ons doel echt voorbij.
Om daarnaast ruimte over te houden voor groen moeten we de hoogte in. Logischerwijs niet overal in Katwijk maar hiermee creëer je wel woningen die kleiner, betaalbaarder en geschikt voor eenpersoonshuishoudens zijn. Als we doorstroming willen op onze woningmarkt moeten we dit alles beter gaan regelen. We zijn blij te concluderen dat de ambitie van het college hier ook ligt, nu de uitvoering nog.

Op de fiets
Meerdere partijen vroegen onlangs om extra bezuinigingsmogelijkheden op het wegenbeleidsplan. Onverstandig vindt GB en beaamt ook de provincie. De kwaliteit van onze wegen komt dan in het gedrang. GB is blij dat ons verkiezings standpunt, meer aandacht naar fietsers en voetgangers, is terug te lezen in de begroting. Momenteel pakken veel mensen nog gemakkelijk de auto, ook op korte afstanden. Om bewustwording te creëren en activiteiten te organiseren in het kader van het milieu, stimuleren van voet- fietsverkeer & vermindering van het autogebruik heeft GemeenteBelangen een voorstel voor één autoloze zondag per jaar.
Laat de toerist betalen

In tijden van bezuinigingen is het onlogisch om inkomsten te schrappen. Maar GB is nog steeds van mening dat de hondenbelasting een oneerlijke fraudegevoelige belasting is. Niet alle hondenbezitters betalen netjes en handhaven is lastig. De eerlijke burger is de dupe.Goed nieuws is dat GB heeft ontdekt dat er nog een bron van extra inkomsten op de planken ligt, die eens niet betaald hoeft te worden door onze eigen inwoners! We dienen hiervoor dan ook een motie in. Met het huidige administratie systeem is het namelijk mogelijk om de toeristenbelasting eindelijk per overnachting te bepalen. Als we de meest recente onderzoeksgegevens m.b.t. toeristische overnachtingen extrapoleren met de historische groei en één tarief gaan toepassen kan de gemeente zeker €125.000,- extra inkomsten genereren.

Iedereen doet mee
Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarkt, hierdoor is de kans groter dat jongeren na diplomering thuis komen te zitten. GB ziet kansen voor Katwijk om dit net als andere gemeenten breder aan te pakken. Scholen, werkgevers, gemeente én de jongeren werken daar nauw samen aan het verbeteren van de aansluiting. Niet alleen deze aansluiting verloopt stroef. De gemeente heeft pas vier van de wettelijk gestelde zeventien beschutte werkplekken gerealiseerd! Het moet voor mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger gemaakt worden om vanuit dagbesteding, doelgroepenregister of een uitkering door en terug te stromen naar beschut of betaald werk.

Doorstromen naar betaald werk brengt voor mensen met een arbeidsbeperking vaak veel onzekerheden met zich mee, waaronder financiële onzekerheid. GB vindt dat het aantrekkelijker gemaakt moet worden om tijdelijk werk te proberen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met een vereenvoudigde terugstroom naar je uitkering als blijkt dat werken toch te belastend is.
Momenteel is het Service Punt Werk verantwoordelijk voor deze thema’s. Maar de uitvoering van de participatiewet is een wettelijke taak die volgens GB meer onderdeel van je lokale zorgnetwerk moet zijn, zeker gezien de achterblijvende taakstelling beschut werk. GB ziet graag actievere aansturing op het verbeteren van de informatievoorziening richting inwoners en werkgevers over alle mogelijkheden rondom werken met een arbeidsbeperking. Daarnaast is een betere aansluiting op ons lokale (zorg)netwerk van belang & wij zien mogelijkheden om bijvoorbeeld een lokale jobcoach of arbeidsdeskundige in het nieuwe wijkteam te integreren.

Goede zorg bovenaan
Voor GB staat de kwaliteit van onze zorg boven de kosten. Ondanks dat de zorgkosten flink op de begroting drukken. GB is voor het stimuleren van meer preventieve activiteiten, voorkomen is beter dan genezen. Richt je bij armoedebestrijding bijvoorbeeld niet alleen op de ouders, maar richt ook een preventieprogramma op voor jongeren die opgroeien in armoede of schulden.
Creëer meer openbare sportfaciliteiten in de natuur voor kinderen en ouderen. Vitale ouderen kunnen langer zelfstandig wonen & kinderen op gezond gewicht hebben later minder specialistische zorg nodig. Maar probeer als gemeente ook taboes te doorbreken rondom kwetsbare zorgvragen zoals verslaving, schulden of gezinsproblematiek zodat men eerder aan de bel durft te trekken. GB hoopt dat de vernieuwde zorgtoegang een eerste stap in de goede richting is.

Vol van afvalscheiden
Onlangs hield de gemeente proeven met het scheiden en ophalen van afval. In gesprekken van GB met inwoners leken zij over het algemeen tevreden in de wijken waar PMD rolcontainers waren uitgedeeld of waar extra GFT verzamelbakken waren geplaatst. Uit Frederiksoord kwamen minder enthousiaste reacties, daar moesten men verder lopen met afval i.p.v. dat het makkelijker werd gemaakt. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

GB ziet graag dat de gemeente het scheiden van afval in de gehele gemeente makkelijker maakt. Wanneer afvalscheiding meer moeite kost is men er minder toe bereid.
Dit brengt ons op de regelmatig overvolle milieuparkjes. Wanneer je aankomt met je oud papier of PMD wil je dit ook kwijt kunnen. De overvolle bakken leiden tot ergernis en minder scheidingsbereidheid. GB verzoekt daarom het college om te zorgen dat deze containers beter geleegd worden en beschikbaar zijn.