Actueel

Actueel

GB admin

Veel publiek bij discussie RGL

  • Geschreven door GB admin

De flyer die GemeenteBelangen donderdag jl. rondbracht is niet voor niets geweest. De tribune zat gisterenavond tijdens de commissie Ruimte goed vol. De insprekers konden hun verhaal doen en dat deden ze ook! 

Unaniem besloot de commissie daarop dat er nog onvoldoende materiaal op tafel lag om te kunnen beslissen of de RGL in Katwijk veilig kan worden ingepast en of de doorstroming van het autoverkeer gegarandeerd is.
Er is besloten om het onderzoek voort te zetten. Ook het trace richting Estec zal in beeld moeten komen. De commissie wil haalbare oplossingen zien. De klankbordgroep wordt daarbij betrokken. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden getoetst door een onafhankelijke deskundige partij, die nog niet bij het proces betrokken is geweest. Pas daarna wordt de overeenkomst met de Provincie getekend.

Wij zijn heel tevreden met deze ontwikkeling.

GB admin

Hoe gaat GemeenteBelangen de verkiezingen in?

  • Geschreven door GB admin

Woensdag 3 maart gaan de deuren van de stemlokalen open en zal er een einde komen aan een voor alle politieke partijen intensieve periode van campagne voeren.
De straten worden dan weer wat leger en minder druk, de kranten krijgen weer meer plek voor andersoortige berichtgeving, maar eerst is het aan de inwoners van de gemeente Katwijk om hun stem uit te brengen.
‘Geen stem is een verloren stem’, is een bekend gezegde dus vanuit GemeenteBelangen zullen we er alles aan doen om te zorgen dat de rijen voor de stemhokjes lang zullen zijn.
Zaterdag 16 januari start de verkiezingscampagne van GemeenteBelangen en op de website kunt u precies volgen waar en hoe er campagne wordt gevoerd.
Daarbij staat elke week één thema uit het verkiezingsprogramma centraal, maar u mag natuurlijk over alle Katwijkse onderwerpen met ons in gesprek gaan. De leden van de huidige fractie, de kandidaten voor de kieslijst en de steunfractie zijn in de campagne op straat makkelijk herkenbaar aan de gele bodywarmers.
Bij de partytent kunt u in gesprek gaan met de mensen van GemeenteBelangen en bij dit winterse weer wordt er door ons ook aan de inwendige mens gedacht. Elke zaterdag is er op één locatie ook een GemeenteBelangenkussen …….kom dus gerust langs.

‘Blijven bewegen’
Dat is het thema van het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen voor de periode 2010 – 2014. Er is de afgelopen vier jaar al veel gerealiseerd, maar het is ook goed om dat wat is gerealiseerd te behouden en waar mogelijk verder uit te bouwen. Er komen natuurlijk ook nieuwe items de komende vier jaar aan bod en we zullen van GemeenteBelangen ook alle energie stoppen in het realiseren van die zaken welke nog niet geheel uit de verf zijn gekomen.
Dit alles is op de website te lezen in een uitvoerig verkiezingsprogramma en om er makkelijker doorheen te lopen, is er ook een verkort puntenprogramma per programmaonderdeel opgesteld.
We gaan vol energie deze campagne in en wilt u zich al wat inlezen, of wilt u gewoon weten hoe GemeenteBelangen aankijkt tegen dat voor u belangrijke onderwerp, kijkt u dan op het kopje verkiezingsnieuws

GB admin

Onderzoek inpassing RijnGouweLijn onvoldoende

  • Geschreven door GB admin

In het voorjaar van 2009 heeft de gemeenteraad van Katwijk na enorm veel discussie uiteindelijk besloten om in te stemmen met het tracé van de RijnGouweLijn door de kern van Katwijk.
Wel is daarbij de belangrijke voorwaarde gesteld dat er eerst een onderzoek zou komen waaruit zou blijken dat dat de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de hulpdiensten gegarandeerd kan worden. Dat onderzoek is klaar en wordt op 13 januari a.s. in de commissie Ruimte besproken.

Tegen de komst van de RGL

GemeenteBelangen is steeds tegen de aanleg van de RijnGouweLijn (RGL) geweest. Onze fractie is voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, maar vindt lightrail duur en inflexibel. De inpassing van lightrail zal leiden tot verminderde leefbaarheid (trillingen/geluid), verkeersonveiligheid, verlies aan groen en zal de doorstroming van het verkeer belemmeren. Vanwege de hoge kosten zal er gesneden worden in de buslijnen, zodat Katwijk een slechter OV-netwerk overhoudt.
De provincie Zuid Holland heeft de gemeente Katwijk in mei 2008 voor het blok gezet. Het was slikken of stikken, wanneer de gemeente niet zou instemmen, dan zou de Provincie de RGL aanleggen tot op de Boulevard. Katwijk heeft dan geen enkele inbreng meer. Deze houding heeft GemeenteBelangen (en andere partijen) gedwongen om in te stemmen met de aanleg van de RGL. Wel hebben wij de harde voorwaarde gesteld dat de effecten op  de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, het verlies aan groen etc. onderzocht zouden worden en dat de knelpunten opgelost zouden worden voordat de bestuursovereenkomst getekend zou worden. Het onderzoek is inmiddels afgerond en op basis van de resultaten moet de gemeenteraad besluiten of Katwijk verder mee wil in het proces.

Knelpunten worden niet opgelost
Het standpunt van GemeenteBelangen is helder. De knelpunten die wij vooraf hebben benoemd worden in het rapport wel genoemd, maar de oplossingen worden niet gegeven. Het onderzoek voldoet daarom niet aan de eisen die vooraf door ons zijn gesteld. Op basis van deze informatie kunnen wij dus niet instemmen met de ondertekening van de bestuursovereenkomst.

Welke problemen zijn er?
Doorstroming & verkeersveiligheid
•    De Tramstraat moet tussen de Sluisweg en het Noordeinde éénrichtingverkeer of autovrij worden. Welke gevolgen dit heeft voor afwikkeling van het verkeer via de omliggende straten is niet duidelijk.
•    Er zijn in de Tramstraat geen vrijliggende fietspaden, de tram komt pal naast de fietsers te rijden. wij vinden dat gevaarlijk, een tram kan immers niet uitwijken en de Tramstraat is een zeer belangrijke fietsroute richting Katwijk aan Zee centrum, Boulevard en strand.
•    Fietsoversteekplaatsen op de Zeeweg bij het Marktplein en bij het Waterloopje worden gevaarlijk, dit zijn de belangrijkste oversteekpunten voor het langzaam verkeer!
•    De fietsroute Zeeweg/ N206 vervalt, er moet via de Nieuwe Duinweg worden gereden, vrijliggende fietspaden zijn veiliger en aantrekkelijker dan een fietsroute door een woonwijk.
•    Verhoogde voetgangersoversteekplaatsen zijn niet meer mogelijk.
•    Onbelemmerde doorgang voor hulpdiensten is niet gegarandeerd.
•    Het rapport is niet duidelijk of de rotonde bij het gemeentehuis in de toekomst kan blijven, er zit bij de bijlagen wel een uitwerking van een kruispunt met stoplichten op die locatie. Om het verkeer via de stoplichten af te wikkelen moet er nogal wat wijzigen. De Zeeweg en de Julianalaan noord worden bij het kruispunt (over maximaal 180 meter) 7 banen breed (5 x auto + 2 x tram). Deze ingreep gaat vanzelfsprekend ten koste van de mooie entree van Katwijk. Er sneuvelen nogal wat bomen, er vervallen parkeerplaatsen voor het gemeentehuis, en bovendien gaan we met een stoplicht terug in de tijd.
•    De wijk Duinoord is alleen nog maar bereikbaar vanuit westelijke richting.

Leefbaarheid
•    Vanwege de strakke dienstregeling zal bij de eindhalte in de Tramstraat altijd een tram staan, dit is onacceptabel.
•    Er moet een portiek van een flatgebouw aan de Tramstraat worden afgebroken.
•    Hoe de toegangkelijkheid van de parkeergarages in de Tramstraat wordt is niet duidelijk.
•    De damwand-problematiek in de Tramstraat is niet in kaart gebracht.

Groen
•    Er zullen langs de Zeeweg 126 bomen gerooid worden, terwijl ons in het voortraject is verzekerd dat er slechts enkele bomen zouden sneuvelen. Wel worden er evenveel bomen teruggeplant, de vraag is of de Zeeweg zijn lommerrijke uitstraling door deze ingreep behoudt. Wij hebben daarbij grote twijfels.

Overig
•    Het trace-deel richting Noordwijk is niet meegenomen in het onderzoek, de wethouder had dit wel toegezegd. Wij voorzien ook op dit deel veel knelpunten.

Exploitatie
Daarbij komt het belangrijke feit dat er niet voldoende geld door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de RGL. Noordwijk is daarom afgekoppeld. Het is onduidelijk hoe de aftakking van de RGL richting Estec er uit gaat zien en hoe de reizigers richting Noordwijk verder moeten. Het is in ieder geval ongunstig voor de exploitatie van de RGL. Het Rijk heeft bovendien niet voldoende geld beschikbaar gesteld voor de RijnlandRoute. Zonder die weg wil de gemeente Katwijk geen nieuwbouw op Valkenburg. En zonder Valkenburg is de RGL-west gegarandeerd niet exploitabel. Dit alles in aanmerking nemende is het wat GemeenteBelangen betreft beslist geen goed moment om een definitief besluit te nemen. We kunnen beter wat extra tijd nemen om goede oplossingen te vinden voor de knelpunten. Pas wanneer blijkt dat er goede oplossingen voorhanden zijn, en er meer duidelijkheid is over de financiering van zowel de RGL als de RijnlandRoute, kunnen wij een weloverwogen besluit nemen.

Wat kunt u als burger nog doen?
U kunt inspreken tijdens de commissievergadering op woensdag 13 januari a.s. Dat is de laatste mogelijkheid om uw mening aan de commissie kenbaar te maken. De raad zal daarna een besluit moeten nemen. Wanneer de raad nu instemt  is er geen weg meer terug en zal omstreeks 2015 met de aanleg van de RGL begonnen worden.

GemeenteBelangen
Esther Schonenberg
Fractievoorzitter