Actueel

Actueel

René Slootweg

Neem handhaving op zondagen mee in toekomstig parkeerbeleid

  • Geschreven door René Slootweg

parkeren op zondag 2Deze zomer hebben de fracties van het CDA en GemeenteBelangen het college vragen gesteld over het groeiend aantal foutparkeerders in Katwijk aan Zee. (link naar de vragen)

De parkeerdruk op zondagen en zomerse dagen is groot, zeker in de woonstraten. Bovendien wordt de weg voor spoedeisende diensten versperd. De gemeente heeft afgelopen zomer veel meldingen gehad met betrekking tot hinder.

Het college geeft in de beantwoording aan dat de overlast door parkeren die door de drukte op zomerse dagen ontstaat een negatief gevolg is van de op zichzelf positieve grote toestroom van bezoekers en beseft dat foutparkeren kan leiden tot gevaarlijke situaties. (link naar de antwoorden van het College)

Specifiek vroegen Barend Tensen (fractievoorzitter CDA) en René Slootweg (fractievoorzitter GB) naar de mogelijkheid om ‘handhaving op zondagen’ als een van de scenario’s te onderzoeken. Volgens het college hangt het momenteel af van de prioriteiten die er op dat moment voor de politie zijn of de politie ook handhavend op zondag optreedt.

Zoals we deze zomer duidelijk hebben gemerkt is dit op drukke zondagen niet voldoende. De politie mag dan 24/7 bereikbaar zijn, we hopen dat het nieuwe beleid op parkeren, die volgens het college begin volgend jaar met de raad wordt besproken de nodige maatregelen treft”, aldus Barend Tensen.

René Slootweg: “Het is een politieke keuze geweest om op zondagen geen betaald werk te verrichten, zoals handhaving en inzet van externen. Laten we gezien de toenemende parkeerdruk een open politiek debat voeren over de mogelijkheden dit ook op zondag in te voeren. Dat geldt overigens ook voor de inzet van fietscoaches.”

René Slootweg

Een Kennis en Cultuur Centrum in Katwijk aan Zee

  • Geschreven door René Slootweg

Noordzeepassage multifunctioneel centrumEen kennis en cultuur centrum in het centrum van Katwijk aan Zee. Het is al jaren een landelijke tendens van culturele organisaties die gaan samenwerken om elkaar te versterken. In Katwijk begon dit al in 2013, toen de gemeenteraad in overgrote meerderheid (25-5) instemde met het voorstel “Katwijk In De Kern”

En juist dat is wat GemeenteBelangen zo belangrijk vind, voorzieningen in elke kern. Daarom hebben wij vaker de succesverhalen die uit dat besluit van 2013 voortvloeide iedere keer weer aangehaald. De Burgt in Rijnsburg en het Dorpshuis in Valkenburg zijn de voorbeelden hoe het moet zijn.

Het nu voorliggende voorstel kent een lange historie en veel discussie. Zo was er veel discussie over de toevoeging van de muziekschool in de locatie, welke dat ook mag zijn.
Want waarom plaatsen we deze erbij als het slagwerk en de band coaching toch ergens anders moet worden ondergebracht vanwege geluidsoverlast ?
Inmiddels is er naast het akoestisch onderzoek van de gemeente, ook onderzoek gedaan door een adviesbureau in opdracht van de Vereniging van Eigenaren van de Noordzeepassage (VVE). Beide onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat er onvoldoende basis is voor zorgen over geluidsoverlast of aantasting van woongenot.
Dat wil zeggen dat de lessen van band coaching en slagwerk ook op deze locatie kunnen worden gegeven.

GemeenteBelangen is, zoals gezegd, al jaren een voorstander van voorzieningen in elke kern, vandaar ook onze drive voor een gemeenschapshuis in elke kern. Maar dat gold ook voor de muziekschool, wij willen graag dat er in de kernen ook muziekonderwijs wordt gegeven. Dit was voor ons dan ook een expliciete eis om te onderzoeken bij het locatie onderzoek.

Meten is weten zeggen ze altijd, maar het resultaat van het onderzoek viel helaas wel een beetje tegen. Wij hadden gehoopt dat met minder geluidswerende maatregelen op de centrale locatie er voldoende budget overbleef voor maatregelen in de verschillende decentrale locaties. Het onderzoek wees echter uit dat die bezuiniging maar €32,000 opleverde, dat is echt te weinig om decentraal investeringen te doen.

Ook volgende wij voorstel van de PvdA om toch naast de Noordzeepassage een tweede locatie grondiger te onderzoeken. En ook dit werd onderdeel van het locatieonderzoek.

Voor GemeenteBelangen was het oude PTT kantoor met ‘s Heerensloo toentertijd de voorkeurs locatie, maar helaas was daar toen weinig steun voor. De variant met een doorsteek vanuit de Voorstraat naar het Baljuwplein komt dan ook dicht in de buurt. Maar juiste die variant blijkt nu de duurste van het stel te zijn.

Ook bereiken ons zorgen over de kosten van dit project; is het wel mogelijk voor het beschikbare budget. Er is ook hier veel onderzoek geweest naar de financiële risico’s, de kostenstijging, een grotere post onvoorzien en verkoop van bestaande panden.
Hebben ook wij zorgen over de financiële risico’s? Ja zeker, maar dat zijn eigenlijk alleen maar onderbuik gevoelens, want alle gegevens, onderzoeken en risicoanalyses geven aan dat de risico’s zijn afgedekt en overal aan gedacht is. Het is mogelijk binnen het gestelde budget.

Voordat we de balans helemaal kunnen opmaken moeten we ook de optie van stoppen de revue laten passeren. Want, waarom stoppen we er gewoon niet mee? Het lijkt een op zich een makkelijke optie, maar er is meer aan de hand als we dit project nu stop zetten.

Een locatie in het centrumgebied van Katwijk aan Zee wordt dan onhaalbaar, want de eigenaar van de Noordzeepassage gaat deze weer verhuren aan andere ondernemers. Andere locaties die zijn onderzocht zijn te duur of kunnen niet op een  meerderheid in de raad rekenen.
Daarnaast moet er wel wat gebeuren met de bibliotheek, want er wordt, zoals door de tegenstanders vaak wordt opgemerkt, minder boeken uitgeleend en het tijdperk van de stoffige uitleen bunker is voorbij. Dat klopt, de bibliotheek anno 2018/2019 heeft dan ook andere functies.
In het land zijn er al meerdere soortgelijke centra opgeleverd. Allemaal een groot succes.

Maar ook met de muziekschool moet wat worden gedaan. Op de huidige locatie is niet genoeg plek om in alle les vormen te voldoen. Zo kan op de locatie van de zeeweg bijvoorbeeld geen band coaching worden gegeven.

Recent heeft ook K&O aangegeven in zwaar weer zitten en het hoofd financieel moeilijk boven water kunnen houden.

Alhoewel stoppen een voor het oog makkelijk besluit lijkt, zitten er zoals genoemd best nog wel consequenties aan vast.

GemeenteBelangen maakt met dit alles overwogen de balans op.

Daarin hebben wij ons vooral laten leiden door het originele besluit van 2013 en ons verkiezingsprogramma. Het is helaas niet het ideaalbeeld dat GB origineel voor ogen had, maar komt wel erg dicht in de buurt.
Eerder hadden wij nog het idee dat dingen niet of onvoldoende waren onderzocht, dat is inmiddels wel gebeurd en daarom kunnen wij, natuurlijk met de genoemde onderbuikgevoelens van de financiële risico’s en de teleurstelling van de missende onderdelen, instemmen met dit voorstel.
En wij hopen dat ook de nu kritische partijen bij de opening van het nieuwe Kennis en Cultuur Centrum kunnen zien hoe mooi het dan toch wel is geworden.

René Slootweg

GB wil meer woningen in de midden huur segment

  • Geschreven door René Slootweg

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

art 41 wonen v2

Geacht college,

Door de prijsopdrijving in de koopsector, de striktere hypotheekeisen, flexibele arbeidscontracten

en de inkomenseisen voor de sociale huur en de vrije sector huur komen mensen met een middeninkomen moeilijker aan een passende woning. Mensen die aangewezen zijn op middel dure huur (> € 710,68 tot circa € 900) en de goedkope koopmarkt tot € 200.000 komen in de knel.

Ook was recent in de media, dat de tweede kamer plannen had om de scheefhuurders te dwingen tot het verlaten van hun goedkope sociale huurwoning door de huur ineens te mogen laten stijgen naar €710. Het mogen dan wel plannen of intenties zijn, het is toch zorgelijk.

De Regionale Woonagenda 2017 geeft aan dat er in de regio Holland Rijnland onvoldoende betaalbaar aanbod in de vrije sector is voor de groep middeninkomens. Dat wat er qua bebouwing gepland staat, is niet toereikend om de vraag te beantwoorden. Er moet ongeveer 15% á 20% meer vrije sector huurwoningen beschikbaar komen dan nu in de huidige plannen is opgenomen.

De fractie van GemeenteBelangen heeft de volgende vragen:

1 Is het college het met ons eens dat het woningaanbod m.b.t. de midden huur woningen niet toereikend is?

In het particuliere aanbod en bij beleggers liggen de huurprijzen al snel boven € 900 per maand vanwege het rendement wat men wil behalen. Deze prijs is te hoog voor de lage midden inkomens en de midden middeninkomens.

2 Is het college ook van mening dat beleggers en ontwikkelaars niet de juiste partners zijn om de midden huur in de markt te zetten?

In Katwijk is een behoorlijke vraag naar betaalbare vrije sector huurwoningen. Als beleggers en ontwikkelaars deze handschoen niet oppakken (in de nieuwbouw), dan kan Dunavie die oppakken. Dunavie is bereid om het aanbod van betaalbare vrije sector huurwoningen te vergroten. Hetzij via de bestaande woningvoorraad, hetzij via nieuwbouw. Het verdient de voorkeur om programmakeuzes te maken in lijn met de uitkomsten van een woningbehoefteonderzoek.

3 Is het college bereid om Dunavie in de prestatie afspraken voor 2019 het aanbod van midden huur op te laten opnemen en deze actief in de markt te mogen zetten?