Actueel

Actueel

Geert Diemer

Meer afval hergebruiken

  • Geschreven door Geert Diemer

We hergebruiken maar de helft van ons afval en verbranden de andere helft. Dat is duur en belast onze leefomgeving. De landelijke overheid wil dat gemeenten het restafval drastisch terugdringen. Het college gaat daarom het afval anders inzamelen. Afgelopen week stemde de gemeenteraad over een voorstel. Het krijgt nog verdere uitwerking en wordt pas in 2023 ingevoerd.

Recyle Afval scheiden


GemeenteBelangen is blij dat er nu éindelijk volmelders komen in de ondergrondse containers van de milieuparkjes. Al in 2017 diende GB hiervoor een voorstel in. Regelmatig zie je papier- en PMD bakken die overvol zijn en afval dat naast de containers ligt. Als de gemeente wil dat inwoners hun afval beter scheiden, moet ze dat beter faciliteren. Dankzij de volmelders worden containers straks op tijd geleegd en zijn overvolle bakken verleden tijd. Op verzoek van GemeenteBelangen gaat de wethouder hiermee meer vaart te maken.


Recyle afval bak 1Het college voert in 2023 een financiële prikkel in om inwoners te stimuleren beter te scheiden. Je betaalt straks een vast tarief afvalstoffenheffing dat lager ligt dan het huidige tarief, maar daarnaast betaal je per aangeboden bak of zak restafval een bedrag. Hoe hoog je afvalstoffenheffing dan in totaal uitpakt, hangt af van je hoeveelheid restafval. Slecht scheiden betekent: meer restafval en een hogere aanslag voor de afvalstoffenheffing.
In de restafvalbak wordt door de gemiddelde Katwijker nog steeds teveel ander afval gegooid: 80 kilo is GFT afval en 30 kilo PMD. Van een gehele afvalbak is maar 15% echt restafval. Als de inwoners beter sorteren, kan de gemeente veel meer GFT en PMD verkopen. Dan heeft ze ook een stuk minder verbrandingskosten. Met dat voordeel kan ze de afvalstoffenheffing verlagen. Gemeentes moeten dat voordeel namelijk doorgeven aan de inwoners.


Recyle afval bak 2GemeenteBelangen stelde met een motie voor dat inwoners met luiers, medisch afval en ander incontinentiemateriaal niet de dupe mogen worden van het diftar-systeem. Dit onvrijwillige afval moet gratis ingeleverd kunnen worden. De wethouder nam het verzoek van GB over en gaat hiermee aan de slag. Daarin komt ook aandacht voor inwoners met een laag inkomen, senioren en kleine afvalzakken.


De gemeente biedt bewoners van laagbouw straks de keus tussen een extra rolcontainer voor papier of PMD. Ze behoudt de ondergrondse containers voor GFT en restafval en komt met een app die beter informeert over afval scheiden. GB wil daarnaast dat de wethouder de vorderingen bijhoudt van de techniek van het scheiden van PMD uit restafval. Momenteel halen nascheidingsinstallaties maximaal de helft van het PMD uit het restafval. Maar zodra deze technieken verbeteren, kan nascheiden een goede mogelijkheid zijn. Dan moeten de inwoners wel hun keukenafval goed blijven sorteren. Want anders moet de afvalstoffenheffing weer omhoog.

Amy Guijt

Blij met budget voor skatepark

  • Geschreven door Amy Guijt

GemeenteBelangen was in december de enige partij die tijdens de algemene beschouwingen de wethouder vroeg om budget vrij te maken voor een nieuw skatepark bij Scum. Er liggen prachtige tekeningen klaar met ontwerpen voor dit nieuwe skatepark. Ontworpen voor én door jongeren. GemeenteBelangen zag ruimte om binnen het speelbeleid budget vrij te maken voor dit initiatief en spoorde de wethouder aan hier naar te kijken. Met succes! Het college heeft aangegeven €420.000 euro beschikbaar te stellen, waarvan een deel als voorbereidingskrediet en een deel als uitvoeringskrediet.

impressie skatepark


GemeenteBelangen pleit al jaren voor meer voorzieningen voor jongeren. Denk aan een ruimer beleid voor festivals en evenementen en uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen de 12 – 18 jaar.

Daarnaast vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat jongeren hier zélf een stem in hebben. Zodat er initiatieven ontstaan die jongeren daadwerkelijk aanspreken. Het plan van het nieuwe skatepark bij Scum past perfect in dit plaatje. Jongeren, ouders en professionals hebben samen een plan geschreven waarmee ze bij de gemeente aanklopten. Het plan vraagt meer budget dan de gemeente nu beschikbaar stelt.

De initiatiefnemers zijn met verschillende acties dan ook hard aan het werk het resterende budget bij elkaar te krijgen. Eerder ontstond in de Dorpsweide in Valkenburg een prachtige sportspeeltuin volgens een zelfde concept.

Op initiatief van de inwoners, een gedeeltelijke financiering van de gemeente & met veel samenwerking en enthousiasme gerealiseerd. GemeenteBelangen hoopt dat er meer van dit soort samenwerkingen tussen inwoners en de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dan krijgen we écht een Katwijk voor en door inwoners.

René Slootweg

Groen bebouwen om groen te kopen?

  • Geschreven door René Slootweg

Het lijkt een raar statement, maar wethouder Mostert was afgelopen donderdag bloedserieus toen hij dit zei. Tijdens deze commissievergadering besprak de gemeenteraad de nota van uitgangspunt voor het Valkenburgsemeer. GemeenteBelangen gaf tijdens deze vergadering aan een wijzigingsvoorstel te willen indienen om de voorgestelde bebouwing aan de noordoost kant van het meer uit de nota te halen. Het vooruitzicht is dat er aan het Valkenburgse Meer een aantal buitensporig dure villa’s gebouwd zullen worden. GemeenteBelangen wil tempo maken met bouwen op locatie Valkenhorst, maar een aantal dure woningen bouwen die enkel beschikbaar zijn voor de elite bovenop dit stukje groen is voor ons onbespreekbaar. Dure villas valkenburgse meer

Het gebied van het Valkenburgse Meer is bedoeld als groene buffer en rustige oase in de hectiek van de drukke randstad. Een plek om te genieten van de natuur en te recreëren op en rond het meer. Dure villa’s op de rand van het meer passen daar volgens GemeenteBelangen niet bij. Evenals de mogelijke plaatsing van windmolens aan de rand van het meer. GemeenteBelangen is niet tegen windmolens en andere vormen van energieopwekking, maar wij vinden het Valkenburgse meer geen passende plek. Onze fractie ziet deze plek als uitvalsbasis voor recreatie, rust en om te kunnen genieten van de natuur en het meer. Windmolens passen daar niet bij. Ook de gezondheidsrisico’s van o.a. laagfrequent geluid van deze windmolens baren ons zorgen.

De wethouder had hier een geheel eigen visie op. Als groene duurzame partij zou je voor windmolens moeten pleiten. En de bouw van de woningen aan het meer moet gaan bijdragen aan de verdiencapaciteit van het gebied. De winst die dit oplevert kan vervolgens ingezet worden om weer groen en natuur voor aanleggen. Ja U hoort het goed, we gaan eerst groen volbouwen om ergens anders groen aan te leggen. Voor GemeenteBelangen is dit onbespreekbaar. Waar gebouwd wordt is de natuur voor altijd verdwenen en vooralsnog weten we niet in hoeverre en óf we ooit een net zo mooi stukje natuur terug krijgen. Voor GemeenteBelangen is dit te vergelijken met de plannen voor de Kwakelwei, ook daar past ons inziens geen bebouwing. Ook niet als verdienmodel om een kleiner parkje aan te kunnen leggen.

GemeenteBelangen zal het wijzigingsvoorstel de komende raadsvergadering dan ook zeker in gaan dienen. Wij zijn benieuwd welke partijen uiteindelijk voor een groen Valkenburgse Meer kiezen en voor welke partijen bouwen ten koste van alles mag gaan.