Actueel

Actueel

Geert Diemer

Rijnsburgse honden uit in eigen buurt

  • Geschreven door Geert Diemer

PNG afbeelding

GemeenteBelangen schreef het al in haar verkiezingsprogramma, wij zijn voor goede voorzieningen in álle kernen van onze gemeente. Dat zijn niet alleen gezondheidscentra, detailhandel en cultuurvoorzieningen maar juist ook speeltuinen, ontmoetingsplaatsen én hondenveldjes. Helaas v vergeet de gemeente die laatste regelmatig bij de inrichting van nieuwe woonwijken. Soms dreigen dergelijke plekken zelfs te verdwijnen bij herinrichting. Daarom diende GemeenteBelangen afgelopen donderdag een motie in om Rijnsburg te voorzien van een permanent hondenveldje. 

GemeenteBelangen verzocht het college om het veldje op de splitsing van Valkenburgerweg en Waterboslaan permanent aan te wijzen als hondenveld. De plannen van nieuwbouwwijkFrederiksoord Zuid bevatten namelijk geen ruimte voor inwoners om hun hond even lekker te laten rennen. En wanneer Kleipetten Zuid ontwikkeld gaat worden is de kans groot dat bovengenoemd veldje verdwijnt. Het verzoek om het veldje te behouden kon op brede steun rekenen in de raad. Met 24 stemmen voor en maar 9 tegen zorgde GemeenteBelangener samen met CDA, SGP, HvK, VVD en Durf voor dat het hondenveldje in Rijnsburg aangewezen wordt als permanente honden uitlaatplaats. 

Hondenveldjes in Rijnsburg zijn schaars. In 2014 had Rijnsburg niet één mooi ingericht hondenveldje. De hele gemeente Katwijk telde er echter meer dan twintig. Op een aantal braakliggende stukken grond na waren er weinig mogelijkheden voor onze Rijnsburgse viervoeters. Wanneer er vervolgens gebouwd werd, verdwenen deze stukken grond weer, maar werd er bij de inrichting van nieuwe wijken niet aan honden gedacht. Logisch ook dat Rijnsburgsehondenbezitters steeds vaker klaagden over de beperkte uitrenmogelijkheden in de wijk. 

De fractie van GemeenteBelangen verzocht de gemeente al jaren eerder om op zoek te gaan naar extra plekken die ingericht zouden kunnen worden als hondenveld. De conclusie van de ambtenaren was: geen mogelijkheden. Vervolgens gingen wij samen met het CDA zelf op pad en vonden gelukkig wél mogelijkheden. Na twee jaar werd hethondenuitrenveld aan het Kanaalpad N.W., tegenover de fietsbrug, gerealiseerd. Inmiddels heeft gelukkig ook De Horn een mooi wandelpark en kunnen honden dus ook blijven rennen aan de Valkenburgerweg.

Een mooi resultaat is echter geen garantie voor de toekomst. GemeenteBelangen gaat het college vragen om in het vervolg ruimte voor dergelijke plekken te borgen bij nieuwbouwplannen. Niet alleen voor honden is dit namelijk een fijne plek, het draagt ook bij aan sociale contacten in de wijk tussen hondenbezitters en een stukje groen. En daar kun je natuurlijk alleen maar voor zijn.

Geert Diemer

Van woorden naar daden met groenbeleidsplan

  • Geschreven door Geert Diemer
zwarte dennen Groen beleidsplanHet nieuwe groenbeleidsplan was onderwerp van een informatieve sessie donderdagavond 12 maart. Een prima beleidsplan om Katwijk groener te maken volgens de vele insprekers, zoals Rijnpark, Katwijk Smart Village, ecoloog Langbroek en Operatie Steenbreek. Maar hiermee zijn we er niet. Alles draait om uitvoering. Daar zetten de insprekers vragen bij. Rijnpark vroeg: hoe gaan we van woorden naar daden? Want het vorige groenbeleidsplan bevatte ook veel goede voornemens maar die kwamen maar beperkt tot uitvoering.
 
 Het plan van het college voorziet in een jaarlijkse groenbalans: hoeveel groen is er bij gekomen, en vooral hoeveel kwalitatief goed groen is er bij gekomen.  Dat is prima. De fractie van GB vroeg 12 maart ook mee te doen met de benchmark gemeentelijk groen. Dan kunnen in groen geïnteresseerde fracties en inwoners de gemeente vergelijken met andere gemeentes. En niet alleen vaststellen hoe Katwijk het nu doet vergeleken met vroeger, zoals met de groenbalans. Fracties en inwoners kunnen zo tijdig bijsturen in de uitvoering en niet pas na vijf jaar wanneer het beleid wordt geëvalueerd. Die benchmark heeft de wethouder toegezegd.
 
Ecoloog Maarten Langbroek gaf inzake de uitvoering nogmaals aan dat tien keer per jaar maaien desastreus is voor de biodiversiteit. Twee maal per jaar is genoeg en dan het maaisel afvoeren en niet laten liggen. Dat geeft bloemen meer kans, meer insecten kunnen dan nectar eten en vogels kunnen dan meer insecten vangen.
 
De volgende vergadering zal de raad haar oordeel geven en voorsorteren op de financiële injectie voor de uitvoering. Er is voor GemeenteBelangen, maar ook voor de insprekers, maar één scenario mogelijk om het groen echt aan te pakken. En dat is ‘Groen Offensief’. Bij de andere twee zal het groen verminderen en dat is echt niet wat we willen. 
 
GemeenteBelangen snapt dat het groenbeleid niet op detail dingen beschrijft, en wil daarom enkele plekken benoemen.  De Kwakelwei is een plek waar géén bebouwing past en de gebieden Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse moeten groen blijven en worden ingericht voor recreatie.
 
Het groenbeleidsplan gaat volgens GB zeker zorgen voor een groener en leefbaarder Katwijk als het voldoende financiële middelen krijgt. GB ziet alvast uit naar het uitvoeringsplan om ons versteende dorp stap voor stap te vergroenen.
 
Amy Guijt

GB voor positieve stimulans afval scheiden

  • Geschreven door Amy Guijt
Afgelopen week sprak de gemeenteraad over de manieren om afval beter gescheiden in te zamelen. GemeenteBelangen ziet dit niet als een taak die we alleen bij onze inwoners neer kunnen leggen. De gemeente moet zo goed mogelijk faciliteren, optimaliseren én communiceren omtrent het scheiden van afval. Het moet voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om hun huisvuil te scheiden.
 
Afval naast de bak
 
In de notitie die werd besproken staan een aantal goede oplossingsrichtingen. Zoals het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, de mogelijkheid om per wijk te zoeken naar de beste inzamelmethode en de suggestie papier en PMD (PlasticMetaalDrinkpakken) aan huis op te halen. Maar toch stond GemeenteBelangen niet geheel positief tegenover alle aangereikte oplossingen.
 
Zo werd er gesproken over het invoeren van een financiële prikkel om restafval te verminderen (diftar). Maar wat gaat dit onze inwoners kosten? En hoe moet dit bij ouderen complexen, inwoners met lage inkomens of als men veel restafval heeft door bijvoorbeeld incontinentiemateriaal? Tal van vragen die nog onbeantwoord zijn. Ook is er te weinig informatie geboden over nascheiding. Bij nascheiding doen machines inplaats van de inwoners het scheidingswerk. Klinkt eenvoudiger, maar is dit mogelijk? Nascheiding schijnt erg duur te zijn, de machines scheiden niet 100%  en er blijft veel GFT in het restafval over wat vervolgens wordt verbrand. Zonde want GFT is een grondstof die veel oplevert en tegelijk het duurst is om te verbranden. GFT moet dus uit het restafval, en dat kan alleen met bronscheiding.
 
De kosten, manier van berekenen en eventuele uitzonderingen zijn nog niet uitgewerkt. GemeenteBelangen ziet wel iets in positieve benadering van een dergelijk systeem. Belonen van de inwoners die goed scheiden door ze geld terug te geven of minder te laten betalen. Hierdoor creëer je een positieve stimulans in plaats van een negatieve afkeer tegen het afval scheiden.
Voor de duidelijkheid is diftar geen nieuwe belasting. De gemeente mag niet verdienen aan de inkomsten van de afvalstoffenheffing en moet deze volledig inzetten voor ons afvalsysteem.
 
Als laatst mist GemeenteBelangen in deze notitie wederom de volmelders. Deze voorkomen dat de containers in milieuparkjes overvol zijn en inwoners daardoor regelmatig hun gescheiden afval niet kwijt kunnen. In 2017 heeft GemeenteBelangen hier al een motie voor ingediend en werd ons “aandacht” voor de volmelders belooft. Na bijna drie jaar aandacht vindt GemeenteBelangen het nu tijd voor actie!