Actueel

Actueel

Paulina Smit

Eindelijk mogelijk drie extra lokalen Brede School ‘t Duyfrak

  • Geschreven door Paulina Smit

Dat de Brede School ‘t Duyfrak in de wijk ‘t Duyfrak al geruime tijd uit zijn jasje dreigt te groeien is duidelijk. GB vindt onderwijs heel belangrijk en daar hoort ook een adequate huisvesting bij. Investeren in goed onderwijs is een investering in onze toekomst.Toen GB vorig jaar september de Brede School ‘t Duyfrak in Valkenburg bezocht, bleek dat alle klassen vol zaten en er alleen al op in de openbare school in ‘t Duyfrak maar liefst drie kleutergroepen zijn. Zelfs het speellokaal voor de kleuters moest tijdelijk worden opgeofferd. GB heeft toen contact gezocht met de directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs. Hij deelde mee dat hij en de schooldirecteur in gesprek waren met medegebruiker basisschool De Burcht maar dat er nog geen oplossing in zicht was. Wij stelden er eerder vragen over aan het college.

Dubbelburg

Dit in tegenstelling tot het schoolgebouw van De Dubbelburg aan de andere zijde van de Rijn. Dit schoolgebouw van De Dubbelburg in Rijnsburg kon, vanwege de daling van het aantal leerlingen, helaas niet langer worden aangehouden. Maar door de mogelijke uitbreiding van de Brede School in Valkenburg komt er meer capaciteit om ook leerlingen uit Rijnsburg die voor openbaar onderwijs kiezen op te nemen.

Er is een grote vraag naar basisonderwijs en kinderopvang in Valkenburg, vooral door de komst van de nieuwe wijk ‘t Duyfrak. Het blijkt dat er meer kinderen wonen dan eerder was voorzien. En dat een groot deel van de ouders kiest voor openbaar onderwijs. De extra lokalen zijn dan ook hard nodig.

Voor veel ouders zal het een opluchting zijn dat er nu een voorstel aan de gemeenteraad komt voor drie extra lokalen en meer ruimte voor de kinderopvang. Wij zien met veel belangstelling het raadsvoorstel tegemoet en hopen dat in het nieuwe jaar snel meer duidelijkheid komt voor de ouders die nu aan het wachten zijn op een plek. Want iedereen heeft recht op onderwijs naar keuze.

Geert Diemer

Hoe beweegt het Katwijk van morgen?

  • Geschreven door Geert Diemer
Met het besluit van de KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) heeft Katwijk haar visie bepaald hoe zij de komende jaren met mobiliteit omgaat. GemeenteBelangen is zeer tevreden met dit belangrijke visie document dat unaniem door de raad werd vastgesteld. De insteek van deze visie is precies zoals GB dit in haar verkiezingsprogramma formuleerde: “Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.”
 
voetgangers ruimte
 
De KAM komt voort uit de omgevingsvisie voor Katwijk. De KAM zal heel Katwijk leefbaarder maken. Bij de herinrichting van woonwijken en centra komt de auto voortaan op de laatste plaats. Het aantal auto’s in onze straten gaat afnemen. Het openbaar vervoer wordt handiger te gebruiken. Tegelijk blijven de autoverbindingen tussen de bedrijventerrein en met de buitenwereld wel robuust.
 
voetganger en fietser bordEr komt meer ruimte voor groen in versteende wijken, het verkeer zal minder herrie maken.  Fietsen wordt comfortabeler: meer egale verhardingen en minder tegels, geen scherpe bochten, meer opstelruimte en kortere wachttijden bij de verkeerslichten, meer plekken voor het parkeren van de fiets bij winkels en haltes. En vrijliggende fietspaden langs alle 50 km/u wegen.
 
De KAM staat vol met zulke fietsvriendelijke maatregelen en heeft bijzondere aandacht voor voetgangers en openbaar vervoer. De tijd van de vanzelfsprekendheid van de auto is voorbij, de wereld verandert en er zal op andere manier moeten worden omgegaan met mobiliteit.
 
Voor GemeenteBelangen is dit een logische stap voor een betere en groenere leefomgeving. Katwijk blijft natuurlijk wel gewoon bewegen, maar dan wel op een toekomstbestendige manier.
 
 
Geert Diemer

Katwijk wordt fiets veiliger

  • Geschreven door Geert Diemer
Veiligheid op de fietsRecent stelde de gemeenteraad een plan vast om het verkeer veiliger te maken. Het bleek dat in Katwijk veel meer gefietst wordt dan in andere gemeenten. En dat er mede daardoor meer ongelukken gebeuren met fietsers en bromfietsers dan in andere gemeenten.

Het is goed voor het milieu en onze gezondheid als we veel fietsen en wandelen. Daarom zijn voor GemeenteBelangen de fietser en voetganger belangrijker dan de auto en vragen wij extra aandacht voor hun veiligheid.

Wat gaat de gemeente doen? Veel fietsongevallen hebben te maken met de voorrangsregels, op kruispunten en op rotondes. Katwijk geeft op rotondes voorrang aan auto’s maar omringende gemeenten zetten juist fietsers in de voorrang. Zal het aantal fiets- en bromfietsongevallen afnemen als Katwijk de regels overneemt van de buurgemeenten? Dat gaat de GB wethouder nu onderzoeken.

Verder blijft de gemeente twee keer per jaar overleggen met de Fietsersbond en met Veilig Verkeer Nederland. Ook blijft de gemeente hen subsidies geven voor E-bike trainingen, campagnes over verlichting en cursussen scootmobiel rijden.

Veel inwoners geven aan dat ze ongelukkig zijn met de herinrichting van de Brouwersstraat, het Bosplein, de Hoofdstraat en het kruispunt bij de afrit van de N206 richting Hoorneslaan. De gemeente bevestigt dat de herinrichting te weinig duidelijk maakt wat van de gebruikers wordt verwacht. Zo wordt van de vrachtwagenchauffeurs in de Brouwerstraat verwacht dat zij uit zichzelf meer afstand houden tot de fietsers. Dat geeft fietsers een veiliger gevoel. Maar de vrachtwagens rijden vaak vlak achter de fietsers. De gemeente zal deze verwachting beter moeten communiceren, bijvoorbeeld met borden.

GB zal als groen- en fietsvriendelijke partij opletten of het aantal geregistreerde ongevallen daalt en de inwoners zich veiliger gaan voelen.