Actueel

Actueel

René Slootweg

Gewijzigd wegenbeleidsplan ongewijzigd vastgesteld

  • Geschreven door René Slootweg

Na uren vergaderen, meerdere lange schorsingen en tekstuele aanpassingen aan een amendement werd dan toch eindelijk het nieuwe wegenbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Heeft dit toneelstuk democratie het voorstel wel echt gewijzigd?


Waar gaat het eigenlijk over?

Het nieuwe wegenbeleidsplan is een meerjaren beleid voor het onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden en andere verhardingen. Het plan maakt duidelijk dat het vorige beleid niet voldoende financiële middelen opzij zette voor het behoud van het kwaliteitsniveau. Simpel gezegd; als we er nu geen geld bij doen, dan gaat de kwaliteit hard achteruit.

slechte stoep algemeen2


Meerjarenbegroting Fobie

De meerderheid van de raad stemde afgelopen donderdag in met een amendement om het beleid zo te wijzigen, dat de financiële middelen voor de jaren 2020 en verder niet vastlagen.
Hier ligt dan ook de grote verwarring, want dat recht heeft de raad al. De begroting van 2019 is inmiddels bij de Algemene Beschouwing vastgesteld. Daarin is al de eerste tranche van dit wegenbeleidsplan financieel vastgelegd. Het geld voor de volgende jaren staat wel in het plan maar komt pas beschikbaar als de raad het toekent.


Budget recht afgedwongen per amendement?

Wat heeft het amendement veranderd aan het voorgestelde plan? Eigenlijk helemaal niets!

Klimaat adaptatieHet college zal bij de raad terugkomen met een beheersplan waarin de meerjarenbegroting zal zijn opgenomen, want de raad heeft wél gekozen voor scenario 1. Scenario 1 is niet alleen het kwaliteitsniveau op peil houden, maar ook kijken naar klimaatadaptatie, meer groen, waterdoorlatende verharding, met andere woorden, de wegen aan te passen aan de huidige tijd. En dat kost simpel gezegd gewoon meer geld en GemeenteBelangen is bereid dat geld daarvoor beschikbaar te stellen.


Normbedragen en echte bedragen

Een meerjarenbegroting wordt gemaakt met normwaarden. Dat zijn bedragen die technici verwachten uit te geven voor bepaalde werkzaamheden. Ze zijn nodig om een planning te maken van de uitgaven. Natuurlijk zullen de uiteindelijke bedragen preciezer aangeven wat exact moet worden uitgegeven. Zo gaat het bij elk beleidsplan.


Grote verbazing.

GemeenteBelangen heeft met grote verbazing dit debat gevolgd en op meerdere momenten geprobeerd de partijen aan te geven dat het budgetrecht wettelijk iets van de raad is en niet hoeft worden afgedwongen met een amendement. Maar voorstanders was ervan overtuigd dat het voorstel op deze manier gewijzigd diende te worden.

Na veel en lang gepraat is het voorstel dan in principe ongewijzigd vastgesteld.

Amy Guijt

GemeenteBelangen op bezoek bij Scum

  • Geschreven door Amy Guijt

De verbouwing van Scum laat al jaren op zich wachten. Het bestuur van Scum heeft talloze gesprekken gevoerd met de gemeente, informatieve sessies bijgewoond en door de jaren heen zelfs bouwtekeningen moeten maken, terwijl dat geen taak is van een jongeren organisatie.

Ze nodigde de huidige raad dan ook nogmaals uit om de vraag en behoefte uit te spreken.

Scum

Wat ze vragen is simpel:

1. Flexibele ruimtes, zodat ze de ruimtes multifunctioneel kunnen gebruiken. Dat zou praktisch een schuifwand in de grote zaal betekenen. 

 

2. Klus ruimte, want deze zit nu onder het podium3. Opslagruimte, want nu worden veel spullen van ruimte naar ruimte verplaatst. Waarbij zelfs het invalidentoilet als opslagruimte fungeert

Luik klusruimte

Scum werkt als jongerencentrum veel samen met andere organisaties zoals het Welzijnskwartier voor het organiseren van activiteiten voor jongeren, ze draaien op vrijwilligers & alle jongeren zijn welkom. Ze organiseren veel activiteiten voor 18-, wat de organisatie voornamelijk geld kost i.p.v. oplevert. Toch blijven ze deze doelgroep juist aanspreken en gaat voor Scum het maatschappelijk belang hier boven de bar omzet. Wellicht zou er in de subsidie een verdeelsleutel moeten komen voor activiteiten van 18+ en 18-, want de 18+ levert op en de ander kost geld. Momenteel is er nog geen onderscheid in de subsidie die jongerencentra hiervoor ontvangen.

 vele tekeningen Scum

  

 

Na jaren van praten en afwachten voor Scum is het nu wachten op een visie van de gemeente op het jongeren werk, zoals in de maatschappelijk agenda komt. GB ziet de meerwaarde en noodzaak voor de gevraagde verbouwing en hoopt dat er na jaren wachten eens vordering in komt!

 

 

 

 

 

 

 

Amy Guijt

GB Motie aangenomen: Geef zorgprofessionals een stem

  • Geschreven door Amy Guijt

Het klinkt logisch, een zorgprofessional raadplegen als de gemeente moet praten over de zorg van onze inwoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en case managers zijn vaak nauw betrokken bij de inwoners met een zorgvraag. Zij zijn daardoor volledig op de hoogte van het ziektebeeld, het verloop en het verloop van de zorgbehoefte. Echter, zorgprofessionals hebben in onze gemeente nog geen erkende stem. Ze mogen wel hun mening uitspreken maar of de gemeente luistert is een tweede.

motie WMO

 

Zonde, vindt GemeenteBelangen. Daarom heeft GB tijdens de algemene beschouwingen van vorige week een motie ingediend die het college verzoekt om deze zorgprofessionals wél een erkende stem te geven. 24 van de 33 raadsleden stemden in met ons verzoek. Een goede eerste stap, want iedereen heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit gaat nu nog wel eens mis, waardoor inwoners met een zorgbehoefte toch problemen ervaren.

De zorgaanvragen (WMO-indicaties) worden momenteel zelfstandig uitgevoerd door een WMO-consulent. In tegenstelling tot de zorgprofessionals beschikken de meesten enkel over een beperkte algemene medische basiskennis. De WMO consulent bezit minder kennis en expertise van complexe ziektebeelden, zorgvraag en/of casuïstiek. Bij een simpele aanvraag, zoals een rolstoel voor iemand met een verlamming, kan deze medische basiskennis voldoende zijn. Maar bij complexere ziektebeelden wordt het lastiger. Want wat is er nodig om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, welke zorgbehoefte hebben jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel en wat als iemand te kampen heeft met meerdere ziektebeelden en een complexe hulpvraag? In deze situaties kunnen we als gemeente de expertise van de zorgprofessionals goed gebruiken vindt GemeenteBelangen.

GB is dan ook blij dat de gemeente dankzij de motie nu naar mogelijkheden gaat zoeken om de professionals een erkende stem te geven bij het indiceren van de zorgaanvragen.