Actueel

Actueel

Paulina Smit

Openbaar onderwijs in ’t Duyfrak in de knel

  • Geschreven door Paulina Smit

dubbelburg valkenburgSinds de opening van de brede school in 2015 in de nieuwe wijk ’t Duyfrak te Valkenburg, groeit de openbare
school De Dubbelburg veel sneller dan voorzien. Het gevolg is dat steeds meer groepen naar de hoofdlocatie aan de Valkenhorst moesten verhuizen. Dat begon met groep 8. Daarna volgden groep 7 en 6 en nu moet het komende schooljaar ook de helft van groep 5 daarheen. Bijna de helft van de kinderen uit ’t Duyfrak kan dit schooljaar niet meer in de eigen wijk naar het openbaar onderwijs. Al deze kinderen moeten zich nu door het, drukke en fietsonveilig beschouwde dorp, wringen. Ouders met meerdere kinderen die naar twee locaties moeten,komen hierdoor in een spagaat. 

De Dubbelburg heeft 13 lokalen nodig en volgens de prognose volgend jaar 14 lokalen, zij krijgt er maar 12. In de brede school in ’t Duyfrak is ook basisschool De Burcht gehuisvest. De Burcht heeft voor aankomend schooljaar 17 lokalen nodig en zij krijgt er op hoofd- en dislocatie samen 19. Waarvan ze er 1 verhuurt aan de peuterspeelzaal. Een uitwissel van lokalen tussen beide scholen zou het probleem kunnen oplossen. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. De gemeente maakte een verkeerde inschatting van de groei van het openbare onderwijs en gebruikte een onjuist rekensommetje om de lokalen te verdelen. De Burcht heeft 7 m2 BVO per leerling en De Dubbelburg maar 5 m2. De leerlingen en ouders lijken nu de dupe te worden van deze inschattingsfout. Met als resultaat dat, na een gevulde hoofd- en dislocatie, De Dubbelburg een lokaal in de leegstaande Otto Baronschool als aangeboden oplossing krijgt voor het ruimtegebrek. De gemeente verdeelt De Dubbelburg over drie locaties terwijl De Dubbelburg recht heeft op een 13lokaal op de locatie ‘t Duyfrak.

Het zou zomaar kunnen dat ouders straks langs drie locaties moeten voor openbaar onderwijs. Onwenselijk, vindt GemeenteBelangen. GB zet zich in voor inclusief onderwijs waarbij alle kinderen naar een basisschool van hun eigen keuze kunnen. Daarbij hoort ook een divers onderwijsaanbod en goede onderwijshuisvesting. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Na eerder vragen te hebben gesteld over dehuisvestingsproblemen van De Dubbelburg, zal de fractie van GB zich nu verder beraden om tot een betere oplossing te komen voor de ouders en leerlingen van De Dubbelburg. 

Amy Guijt

Digitaal in het “nieuwe normaal”

  • Geschreven door Amy Guijt

digitaal.onderwijs

De afgelopen maanden bleek hoe groot de innovatiekracht van het onderwijs, de zorg en andere sectoren eigenlijk is. In recordtempo werd er een digitalisering gerealiseerd, waardoor alles op afstand door kon gaan. Natuurlijk met de nodige mitsen en maren, maar het moest dus het kon.

Nu langzaam de corona maatregelen worden versoepeld gaan we in het onderwijs, de zorg en op kantoor weer langzaam terug naar het “oude normaal". De winst die is geboekt omtrent de realisatie van online afstandsonderwijs, e-health consulten en digitaal vergaderen wordt los gelaten. Maar zijn dit nu niet juist de dingen die we zouden moeten implementeren in ons “nieuwe normaal"?


Voor kinderen en jongeren die door een functiebeperking vaak lessen missen en regelmatig thuis zitten was het een prachtige stap, het digitaal afstandsonderwijs. Voor deze groep leerlingen biedt digitaal onderwijs juist kansen en uitkomst. Thuis studeren werd vooralsnog vaak als lastig of onmogelijk bestempeld. Sommige scholen beschikken over de KlasseContact van KPN, maar dit is vaak maar voor een enkele leerling beschikbaar. De gemiddelde onderwijsinstelling heeft echter vaak tientallen leerlingen met een functiebeperking, waarvan een deel regelmatig verzuimt door bijvoorbeeld ziekenhuis bezoeken, chronische vermoeidheid of concentratie problemen. GemeenteBelangen vindt het tijd om lering te trekken uit de opgedane ervaring tijdens deze crisis en de kansen op de lange termijn te benutten.


GemeenteBelangen vroeg daarom aan de burgemeester en wethouders op welke manier we deze vorm van digitaal onderwijs kunnen borgen voor onze leerlingen met een beperking. Hoe hebben de scholen dit ervaren, waar liggen de mogelijkheden? En is het college van B&W het met GemeenteBelangen eens dat het implementeren van afstandsonderwijs in het reguliere onderwijssysteem kan leiden tot een inclusiever onderwijssysteem in onze gemeente? Waarbij leerlingen met én zonder beperking altijd onderwijs kunnen volgen bij een school in de buurt en waar de school zich aan past aan de manier van leren van het kind, en niet andersom.


Daarnaast vroeg GemeenteBelangen tijdens het corona-debat aandacht voor e-health consulten in de jeugdzorg. Veel jongeren gaven aan dit als prettig te ervaren tijdens de coronacrisis. Tevens kan het borgen van dit soort consulten schelen in de steeds hoger oplopende kosten binnen de jeugdhulp. Goede zorg staat voorop, maar gewaardeerde zorg, effectiviteit en ontwikkelen in aanbod is minstens zo belangrijk. Stilstaan is achteruitgaan. GemeenteBelangen hoopt op positieve antwoorden van B&W en dat zij samen met ons deze opgedane ervaringen willen blijven benutten!

Amy Guijt

GB kritisch met vertrouwen in situatie DSV

  • Geschreven door Amy Guijt

DSV

De laatste raadsavond voor het zomerreces kon rekenen op een stevig debat. De financiële problemen van DSV en de afgegeven garantstelling van de gemeente werden uitvoerig besproken. In 2013 besloot de gemeenteraad unaniem om voor 55 miljoen garant te staan voor DSV. GemeenteBelangen was toen kritisch, stelde tientallen vragen & wilde geen lichtvoetig besluit over zo’n enorm bedrag. Ook nu blijft GemeenteBelangen kritisch, maar wel met vertrouwen in de toekomst.


Oppositiepartijen spraken over wantrouwen, ontbrekende informatie & onbehoorlijk bestuur. Eerdere financiële debacles werden aangehaald, en er werd een motie van wantrouwen ingediend. Onterecht vindt GemeenteBelangen. Toen de problemen bij DSV boven tafel kwamen heeft het college gehandeld én de gemeenteraad ingelicht. De gemeenteraad is dus al een jaar betrokken. Inmiddels is het bestuur van DSV vervangen, heeft de gemeente een openbestuursstijl & is er onafhankelijk onderzoek gedaan. Bij aangehaalde eerdere debacles was sprake van onbekwaamheid van ambtenaren, nu van onbekwaam bestuur bij DSV. Er lijkt geen sprake van kwade opzet, maar wel een te onbekwaam bestuur voor een goede bedrijfsvoering bij DSV stellen onderzoeksrapporten.


De oppositie wilde een raadsenquête vanwege gesuggereerde ontbrekende informatie Als GemeenteBelangen dacht dat er informatie ontbrak zouden wij zeker aansluiten. Maar gezien er twéé uitgebreide onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan, raadsleden ruim honderd vragen hebben ingediend en beide onderzoeksrapporten tot dezelfde conclusies kwamen ziet GemeenteBelangen geen meerwaarde. Tevens kost een raadsenquête veel tijd van raadsleden en ambtenaren, blijft er minder tijd over voor andere zaken en loopt het kostenplaatje snel op tot €150.000,-. GemeenteBelangen kijkt liever vooruit en pakt dit fiasco aan! Het college erkent de gemaakte fouten, neemt alle aanbevelingen uit de onderzoeken over & blijft de gemeenteraad betrekken. Documentatie wordt voortaan anders beheerd, de wethouder controleert strikter op de volledigheid van informatie bij financiële controle van garantstelling en garantstellingen worden scherper geformuleerd om informatie af te dwingen.


GemeenteBelangen praat de situatie zeker niet goed, maar diverse media schetsen schrikbeelden. Inwoners, cliënten en werknemers van DSV zouden de dupe worden van dit debacle. De zorgkwaliteit omlaag en de belastingen omhoog. De vork zit anders in de steel. DSV heeft enorme financiële fouten gemaakt en de gemeente had dit eerder moeten constateren. Maar de financiële hulp aan DSV is een lening en geen gift. En door deze financiële steun van de gemeente komen cliënten en werknemers juist niét in gevaar en kan goede zorg geborgd worden.


GemeenteBelangen vertrouwt op de genomen maatregelen en zal het vervolgtraject kritisch volgen.